Online English as a Second Language Classes

How to enroll in the MTC ESOL online class

Step 1   You must be a currently matriculated MTC student. If not, apply here.

Step 2   You must have regular access to a computer and the Internet.

Step 3   Complete the computer literacy checkpoint to show that you have the skills needed for online classwork. You will need to do the following:

 1. Download and save the computer literacy checkpoint onto your computer.
 2. Open the saved document and click Enable Editing.
 3. Follow all the directions.
 4. Save your work.
 5. Email the document as instructed in the computer literacy checkpoint.
 6. You will receive an email response within 48 business hours.

Step 4   If approved for online study, make an appointment by contacting Luisa Betancourt at: 941.751.7900 x 1049 or email: mtcesol@manateeschools.net to sign the MTC-Adult-Education-Online-Student-Agreement document.

Step 5   Your instructor will contact you by email once you have been enrolled in class.

Call Luisa Betancourt at: 941.751.7900 x 1049 or email: mtcesol@manateeschools.net

__________________________________________________________________________________________________

Cómo inscribirse en las clases online de ESOL en MTC

Paso 1: Debe estar actualmente matriculado en MTC. Si no, haga clic en Aplicar aquí (Apply here).

Paso 2: Debe tener acceso a una computadora con Internet.

Paso 3: Completar el Control de Aprendizaje de Computadora (Computer Literacy Checkpoint) para demostrar que tiene las habilidades necesarias para realizar los trabajos online. Usted deberá hacer lo siguiente:

 1. Descargue y guarde el documento Control de aprendizaje de computadora en su computadora.
 2. Abra el documento guardado y haga clic en Habilitar edición (Enable Editing).
 3. Sigue todas las instrucciones.
 4. Guarde su trabajo
 5. Envíe el documento por correo electrónico como se indica en el Control de aprendizaje de computadora.
 6. Recibirá una respuesta por correo electrónico dentro de 48 horas hábiles.

Paso 4: Su instructor se comunicará con usted por correo electrónico una vez que se haya inscrito en la clase.

Llame a Luisa Betancourt al: 751-7900 x 1049 o correo electrónico: mtcesol@manateeschools.net
____________________________________________________________________________

Kijan pou enskri pou klas entènèt ESOL MTC a

Etap 1 Ou dwe yon elèv aktyèl MTC ki gen matrikil. Si ou pa sa, aplike la.

Etap 2  Ou dwe gen aksè regilye a yon òdinatè epi ak entènèt.

Etap 3  Konplete Paj literè Odinatè a computer literacy checkpoint a pou montre ke ou gen konpetans nesesè pou klas sou entènèt. Ou pral bezwen fè bagay sa yo:

 1. Telechaje ak sove computer literacy checkpoint sou òdinatè w lan.
 2. Louvri dokiman out e sove a epi klike Enable Editing.
 3. Swiv tout direksyon yo.
 4. Sove travay ou a.
 5. Imèl dokiman an jan yo enstwi pou fè sa nan computer literacy checkpoint) a.
 6. Ou gen pou resevwa yon repons elektronik nan 48 èdtan jou ouvrab.

Etap 4 Si ou apwouve pou etid sou entènèt la, pran yon randevou ak mtcesol@manateeschools.net pou siyen sou entènèt dokiman MTC-Adult-Education-Online-Student-Agreement.

Etap 5 Enstriktè ou a ap kontakte ou pa imèl apre ou finn enskri pou klas la.

Rele Luisa Betancourt nan 751-7900 x 1049 oswa voye yon imèl: mtcesol@manateeschools.net

____________________________________________________________________________

 

Skip to content